PDF/EPUB ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍

Sarah Joseph Ö 5 Free download

ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍

review Õ PDF, eBook or Kindle ePUB free Ö Sarah Joseph Sarah Joseph Ö 5 Free download review ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ ്‍മക്കള്‍ വീണ്ടും ചൊല്ലുന്നുമലയാളത്തില്‍ അത്യപൂര്‍വ്വമെന്ന്‌ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മാന്ത്രികശക്തിയുളള ഭാഷയും സ്വരവും കാഴ്‌ചകളും നവീനമായൊരു ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതി നല്‌കുന്ന?. Thrissur slang is really lovable

review ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍

review Õ PDF, eBook or Kindle ePUB free Ö Sarah Joseph Sarah Joseph Ö 5 Free download review ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ ??തീയ ജീവിതത്തില്‍ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം ഈ നോവലില്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നു കീഴാളജനവിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഒരു ഗൂഢമന്ത്രമായിത്തീര്‍ന്ന പ്രാര്‍ഥനാനമസ്‌കാരം ആലാഹയുടെ പെണ. a true classic worthy of malayalamlovedit

review Õ PDF, eBook or Kindle ePUB free Ö Sarah Joseph

review Õ PDF, eBook or Kindle ePUB free Ö Sarah Joseph Sarah Joseph Ö 5 Free download review ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ നാഗരികതയുടെ നിന്ദ്യവേഗങ്ങളിലമര്‍ന്നുപോയ ഒരു ജനതയുടെ സ്ഥലവേരുകളും ഭാഷയും വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്‌ ഈ നോവലില്‍ ഒരുച്ചാടനത്തിന്റെ ഭാഷയും ശക്തിയുമുളള ആലാഹയുടെ നമസ്‌കാരം ക്രിസ്?. Aalahayude Penamakkal the 1999 published Malayalam novel by Sarah Joseph follows the life of a young girl named Annie who lives in Kokanchira Kokanchira an adaptation of the place known as Kuriachira now literally means the place of beasts From the title to the core the book is totally dedicated to the lives and stories of women who lives in Kokanchira where the stories of the place becomes the stories of its women too The land had been previously used for dumping carcasses and dead bodies But when the suburbs of Thrissur a district in the state of Kerala where the story develops started to develop places like Kokanchira was forced to become habitable despite of the ugliness because for the lower class people there was nowhere else to go They couldn t afford to live in the city and they couldn t find livelihoods in the villages which left the outskirts of the city like Kokanchira which were far enough from the big city but close enough to allow them to find odd jobs here and there as their only optionsThe story s been narrated in the perspective of 8 years old Annie which itself was a clever idea of the author because the depiction of adult life from a child s point of view was fascinating The occupants of Kokanchira are latrine cleaners scavengers and generally other marginalized and oppressed people These are the people the high class society never wants to acknowledge Also these are the people without whose help the city life will get shunned because uite frankly without these cleaners and scavengers and servants the cleanliness of the city will be nothing but a beautiful dream The major characters are Annie and her Ammamma grandmother Ammamma is said to be the sole possessor of the uniue and powerful Aalaha s prayer and young Annie dreams of the day Aalaha s prayer becomes hers so that she could drive all the evil from her family and surrounding world But at the end of the novel when her dream comes true it also happens to curse her to be the sole possessor of her people s damnation The conversations between Annie and Ammamma are amusing as much as it s informative about the lives of Kokanchira before and after the onslaught of urbanization hit them Kochurotha Annie s mother came from a better family as bride to her father who left them shortly after Annie was born But instead of going back to the comfort of her parent s home Kochurotha decides to stay with her husband s family sharing their good and badKunjila Annie s aunt and the only earning member of the family is a mid wife Because of the nature of her job Kunjila has to take up on travelling with strangers day and night which makes her family worry about her safety Widowed at 14 she develops an attachment toward her colleague a compounder who is already married Later the compounder commits suicide due to family problems and Kunjila s world once again shrinks to the four walls of her homeChiyyamma and Chinnamma are Annie s twin aunts They were working in a nearby clothing company where they stitched buttons to the cloths Chiyyamma got married but her husband banned her from visiting her family because of dowry issues and Chinnamma who flat out refused marriage became pregnant To avoid a scandal to the list of the family s adding worries she had to undergo home made abortion Then she joined the Pentecost Missionary to escape from the guiltCherichi ammayi and Velliyamma are Annie s other two aunts One of them is married to Annie s maternal uncle and has to suffer physical and mental abusing from her husband because Annie s father left his sister Annie s mother The other aunt is married to a priest from a well to do family but she too is banned from visiting KokanchiraThe only male member of the family Annie s uncle Kuttipappan is bed ridden with tuberculosis The main theme of the story is the displacement these people have to face as a result of urbanization and how they were forced to form a community of the lowest strata irrespective of the fact that they are the ones who answered to every whim of the privileged city folks The people of Kokanchira are ignorant of the development and civilization around them They live in the streets and slums without actually knowing how the world changes around them and suffocates to death when the city walls finally closes around them The street Annie s family lives is called Kodichiyangadi which can be literally translated to bitch market As mentioned earlier from the title to characters to essence Aalahayude Penmakkal Daughters of God the Father deals explicitly with women The three generations of women of Kokanchira is depicted by the lives of Annie her mother and aunts and Ammamma and the fact that Annie remains 8 years old throughout the story when others around her grow up leaving her to be fated as a perpetual child is made intentionally by the author It s like the author needed a child s innocence and curiosity and wistfulness to tell this story of a culture its development destruction and everything in betweenSarah Joseph made use of two other powerful instruments in the story One is the Amara Panthal broad bean trellis above which Annie believes exist another world a world where she and her fellow people will never know the harshness of life Sara Joseph made use of the amara panthal as a powerful symbol in her story She used it to depict the peaks and bottoms of Annie s life For instance the amara dries off whenever her uncle Kuttipappan s tuberculosis becomes too much of a problem and it flourishes when Chiyyamma s marriage is fixed And when the hands of urbanization began to enclose Kokanchira a portion of the amara panthal was rolled over by a road rollerThe other instrument is the prayer to Aalaha which Ammamma claims only she knows and it s said to have divine powers capable of wiping all the evilness off earth The prayer is used as a medium to vocalize these miserable people s yearnings and hope for a better tomorrow Annie wants to learn it so that she can change the lives around her by driving off evil from the world But the prayer is much like a devil s bargain rather than a God s gift for she receives tuberculosis from her uncle the moment she learns the prayer from Ammamma Another speciality of the novel is the language used Though the inhabitants of Kokanchira speak Malayalam their version of the language is considered as under developed and uncivilized This language degradation extends to the point where most of the words phrases and idioms even the names of people no longer existKnown for her feminist as well as humanist activities Sarah Joseph opened the door of Pennezhuth woman writing to the generations of female writers to come Aalahayude penmakkal is the first in a trilogy and is followed by Mattathi and Othappu The novel won Kerala Sahitya Academy award of 2001 Kendra Sahitya Academy award of 2003 and Vayalar Ramavarma award of 2004


10 thoughts on “PDF/EPUB ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍

 1. says: review Õ PDF, eBook or Kindle ePUB free Ö Sarah Joseph Sarah Joseph Ö 5 Free download review ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍

  review ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ PDF/EPUB ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ Aalahayude Penamakkal, the 1999 published Malayalam novel by Sarah Joseph follows the life of a young girl named Annie who lives in Kokanchira (Kokanchira, an adaptation of the place known as Kuriachira now, literally means ‘the place of beasts’). From the title to the core, the book is totally dedicated t

 2. says: review ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ review Õ PDF, eBook or Kindle ePUB free Ö Sarah Joseph Sarah Joseph Ö 5 Free download

  PDF/EPUB ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ review ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ Its a book.portraying numerous female characters leading a different sort of life,from a poor downtrodden background.the protagonist is a young girl named Anne A self contained girl who is in deep love with a creeper growing in the coutyard,who observes everything happening in her household as well as her surroundings!the book ends with her unexpected death.its a heartbreaking novel in malayalam!!!!hope all reads it!

 3. says: PDF/EPUB ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ Sarah Joseph Ö 5 Free download

  PDF/EPUB ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ Sarah Joseph Ö 5 Free download review Õ PDF, eBook or Kindle ePUB free Ö Sarah Joseph This is the first Sarah Joseph book I've read. The book started off well and it was good till the end. It is beautifully written. How a place that was looked upon badly, becomes a place of importance with the growth of the city and how the lives of the people change are all well written. Liked it very much. The "Thrissur Slang" is v

 4. says: review Õ PDF, eBook or Kindle ePUB free Ö Sarah Joseph Sarah Joseph Ö 5 Free download review ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍

  Sarah Joseph Ö 5 Free download PDF/EPUB ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ superbly narrated the life of a village/slum formed as a result of the conversion of a place to city. Its become the dumping yard of all the city wastes. The novel is narrated from the perspective of little girl, Annie.Great work of Sarah Joseph. Highly recommended.

 5. says: review Õ PDF, eBook or Kindle ePUB free Ö Sarah Joseph Sarah Joseph Ö 5 Free download review ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍

  review ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ review Õ PDF, eBook or Kindle ePUB free Ö Sarah Joseph Sarah Joseph Ö 5 Free download a true classic worthy of malayalam.lovedit

 6. says: PDF/EPUB ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍

  review Õ PDF, eBook or Kindle ePUB free Ö Sarah Joseph PDF/EPUB ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ Sarah Joseph Ö 5 Free download Aani a sad memory..

 7. says: review Õ PDF, eBook or Kindle ePUB free Ö Sarah Joseph Sarah Joseph Ö 5 Free download review ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍

  review ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ Sarah Joseph Ö 5 Free download review Õ PDF, eBook or Kindle ePUB free Ö Sarah Joseph Thrissur slang is really lovable

 8. says: review ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ review Õ PDF, eBook or Kindle ePUB free Ö Sarah Joseph Sarah Joseph Ö 5 Free download

  PDF/EPUB ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ This story is very excellent

 9. says: review ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ PDF/EPUB ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ review Õ PDF, eBook or Kindle ePUB free Ö Sarah Joseph

  PDF/EPUB ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ Grounded, spectacularly vernacular, mystical and vivid in the descriptions and narrative about "kokkaanchira" and their residents in the eyes of kutty Annie. A must read!

 10. says: review ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ PDF/EPUB ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ review Õ PDF, eBook or Kindle ePUB free Ö Sarah Joseph

  PDF/EPUB ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ I could see Ani in me The anxieties of her age. Her attitudes The life of a small girl 👧 child can be seen there. Loved aani 😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *