(PDF DOWNLOAD) [अभिज्ञानशकुन्तलम् Abhijñānaśākuntalam] ↠ Kālidāsa

  • Hardcover
  • 176
  • अभिज्ञानशकुन्तलम् Abhijñānaśākuntalam
  • Kālidāsa
  • Persian
  • 10 October 2018
  • null

Kālidāsa ☆ 8 Read & download

अभिज्ञानशकुन्तलम् Abhijñānaśākuntalam Free read ò eBook, ePUB or Kindle PDF Read अभिज्ञानशकुन्तलम् Abhijñānaśākuntalam منظومه‌ی شکونتلا یا شاکونتالا زیباترین اثر کالیداس شاعر و نمایشنامه نویس نامدار هندی است شکونتلا یعنی مرغ پرورده نام دختر دلربای بی‌همتایی است که در کودکی در پناه مرغان جنگل و پس از چندی در صومعه‌ی مرد پارسایی پرورده و بالیده شده است قضا را میان دوشیانت پادشاه هند و شکونتلا دیداری دست می‌دهد و هردو به‌یکدیگر دل می‌بازد زمان وصال زود فرا می‌رسد و پس از آن‌که روزگاری به کام دل سپری می‌شود، شاه دوشیانت، کام یافته به پایتخت باز می‌گردد، تا همسر باردارش را با شکوه تمام به دربار ببرد روزی حادثه‌ای پیش آ. Kalidasa was a great Indian poet and playwright who lived sometime between the 4th and 5th centuries AD during the Gupta dynasty It was a time of prosperity and flourishing of arts and lettersThe work entitled The Recognition of Sakudala is a combination of dialogues and songs written partly in Sanskrit and partly in the simple collouial known as Prakrit The main plot is based on a story that can be found in the Indian epic Mahabharata Shakuntala s love affair with King Dushyanta Dushyanda Kalidasa 4 5 Gupta Myanmar Narmada Ujjain Prakrit Mahabharata Shakuntala Dushyanta Kashyapa Kaushika apsaras Menaka Malini sakunta gandharva Shakuntala Durvasas Durvasas Kalidasa Yavanani A Shantala 1991

Read अभिज्ञानशकुन्तलम् Abhijñānaśākuntalam

अभिज्ञानशकुन्तलम् Abhijñānaśākuntalam

अभिज्ञानशकुन्तलम् Abhijñānaśākuntalam Free read ò eBook, ePUB or Kindle PDF Read अभिज्ञानशकुन्तलम् Abhijñānaśākuntalam ست با نفرینت این شادکامی را از او بگیری پیر گفت نفرین من تا آن زمان خواهد بود که دختر نشانی از معشوق به وی نشان دهد آنگاه این نفرین دامان او را رها خواهد کردنفرین او زنگار فراموشی بر دل شاه نشانده بود، چنان‌که چون شکونتلا شادمان و امیدوار به‌دربار می‌رود شاه او را نمی‌شناسدشکونتلا با دیدگان اشکبار گفت شهریار من، من شاکونتلا هستم، دختری که تو به همسری برگزیدی و حلقه‌ی مرصع خود را بر انگشتش کردی و سپس دست لرزان را به جلو برد تا انگشتری را به او نشان دهد اما دریغ، حلقه بر انگشت او نبود و او آن‌را گم کرده بود. Sanskrit is a hard language to crack and from my experience even harder to translate It seems that translators usually fall back on one of two methodologies Some like Shulman and Heifitz try to transcreate so that often the idea of a verse remains the similar but the actual words are vastly different Others try to literally transalte word for word ending up with a sort of pseudo Victorian IndologeseHappily Somdev Vasudev manages to translate the Shakuntala of Kalidasa in a way that is both fairly literal and readable This is not to say that the play is easy to read the Gupta era aesthetic is much different than that of say Sophocles or Shakespeare Vasudev provides a useful introdution that succincly explains Sanskrit terminology like rasa etc

Characters ↠ eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ Kālidāsa

अभिज्ञानशकुन्तलम् Abhijñānaśākuntalam Free read ò eBook, ePUB or Kindle PDF Read अभिज्ञानशकुन्तलम् Abhijñānaśākuntalam مد؛ دختر که به سبب عشق، خویشتن را نیز از یاد برده بود، به پیری مستجاب الدعوه که بدان دیار پای نهاده بود بی‌اعتنایی نشان می‌دهد و رسم معمول را به جای نمی‌آورد، پیر به شاکونتلا خشم می‌گیرد و زبان می‌گشاید که نفرین جاودانی بر تو باد، می‌نگرم که عاشق شده‌ای، امید دارم دلدارت هرگز ترا به‌خاطر نیاورد و تو در شرار هجران او بسوزیشکونتلا در میان بوته‌های گل چنان سرگرم عشق خویش بود که نفرین پیر را نشنید، اما دیگر یاران او صدای لرزان و خشم‌آلود پیر راشنیدند دختری به پای او افتاد و گفت بر این بینوا رحم کن، دریغ ا. 25 starsMy edition also includes the chapters from the Mah bh rata on which K lid sa based his play a prose version for children by Abanindranath Tagore from 1895 and some early 19th century miniatures depicting the storyI liked the version by Abanindranath Tagore bestThe language of the play is beautiful in places and the clown is funny but the story is rather slight I was also not very impressed with king Dushyanta s love for akuntal view spoilerHe takes one look at her and declares that she is the one and only whereas he has a harem full of women to whom he has probably said the same thing in the past In fact two of them are mentioned by name and they appear unhappy because Dushyanta does not pay attention to them any So akuntal will very likely not be the last of his conuestsAnd the less said about how he treats her in the Mah bh rata the better hide spoiler Les sortilèges du bondage japonais (GREMESE) on which K lid sa based his play a prose version for children by Abanindranath Tagore from 1895 and some early 19th century miniatures depicting the storyI liked the version by Abanindranath Tagore bestThe language Padre Pio of the play is beautiful in places and the clown is funny but the story is rather slight I was also not very impressed with king Dushyanta s love for akuntal view spoilerHe takes Fanatical Prospecting: The Ultimate Guide to Opening Sales Conversations and Filling the Pipeline by Leveraging Social Selling, Telephone, Email, Text, and Cold Calling (Jeb Blount) one look at her and declares that she is the McNally's Secret one and The Key Diary of a Mad Old Man only whereas he has a harem full Protocoalele sedintelor de spiritism of them are mentioned by name and they appear unhappy because Dushyanta does not pay attention to them any So akuntal will very likely not be the last Rain Will Come of his conuestsAnd the less said about how he treats her in the Mah bh rata the better hide spoiler